» Ochodné podmienky
Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie

Ku každému tovaru zakúpenému vo firme ADMIN NET SECURITY (ďalej len A.N.S.) je vystavená faktúra (resp. pokladničný
blok) a dodací list, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje
zákazník podpísaním dodacieho listu.Reklamácie sa riešia v zmysle § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

2. Záručné podmienky
Dľžka záruky v mesiacoch je uvedená na dodacom liste (faktúre). Ak nie je pre daný tovar určená záručná doba, platí
záruka 24 mesiacov (pri spotrebnom materiáli podľa výrobcom stanovenej dobe).Pri tlačiarňach je záruka na tlačovú hlavu
a ostatné príslušenstvo 24 mesiacov. Záručná doba platí dňom vystavenia daňového dokladu a predlžuje sa o dobu, po
ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny za iný výrobok záručná doba pokračuje ďalej a predlžuje sa o čas,
ktorý bol na reklamácii. Reklamovaný tovar zakúpený pred menej ako 7 kalendárnymi dňami sa v prípade, že sa závada
potvrdí (24 hod. na otestovanie) vymení za podmienky, že daný tovar je na sklade. Pre ostatný reklamovaný tovar platí
lehota max.30dní.V prípade nedodržania týchto termínov sa postupuje podľa dohody so zákazníkom
(napr. zápôžičkou tovaru).

 

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:
stratou dodacieho listu (príp. dokladu o kúpe) dňom prevzatia tovaru do opravy vypršala záručná doba porušením
ochranných pečatí a nálepiek odstránením výrobného čísla, alebo je nečitateľné mechanickým a elektrickým poškodením
neodbornou inštaláciou ak bola porušená prachotesnosť HDD (porušený ochranný pásik) poškodením počítačovým
vírusom tovar je neprimerane znečistený. V prípade, že sa popisovaná závada počas testovania neprejaví je odberateť
povinný zaplatiť všetky náklady spojené s manipuláciou a testovaním výrobku. Firma A.N.S. si vyhradzuje právo nahradiť
neopraviteľný výrobok výrobkom podobným s rovnakými alebo vyššími technickými parametrami. Najčastejšie problémy
pri uplatňovaní reklamácie: Neúplný popis závady. Najčastejšie zákazníci uvádzajú do popisu závady “nefunguje“.
Ak technik začne testovať PC s týmto popisom a ten nabehne považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Reklamácia
parametrov, ktoré výrobca negarantuje. Zákazníci niekedy očakávajú od výrobku vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje.
Prosím pred kúpou výrobku konzultujte jeho parametre s naším predajcom. Prípadne si výrobok nechajte predviesť.
Nie všetko čo sa dočítate v novinách je pravda. Nespokojnosť s dobou vybavovania reklamácie. Technik musí každý
výrobok testovať a v prípade jeho zaneprázdnenosti to nie je možné urobiť na počkanie. Taktiež je nutné pri vybraných
produktoch (CD RW,CD R,HDD kapacít ktoré sa nevyrábajú) počkať na odpoveď od výrobcu o spôsobe vybavenia
reklamácie (výmena za nový typ, vrátenie peňazí, výmena za novší model s doplatkom)čím sa doba reklamácie predľži.
Problém s poškodeným tovarom. Vyskytuje sa hlavne u procesorov AMD, mechanicky poškodených diskov a iných
mechanických vadách. Pri procesoroch AMD si dávajte pozor na osadzovanie chladiča (radi Vám to osadíme my),
neodbornou manipuláciou sa poškodzuje hrana čipu alebo sa poškodia tepelne.
Vypálené body u LCD monitorov. Norma ISO 13406 stanovuje prípustné množstvá vypálených bodov pre LCD panely.
Podľa tejto normy je počet vadných pixelov nasledovný:
2ks trvale svietiacich na bielo
2ks trvale čiernych
5ks svietiace trvalo červené, modré,zelené a pod.

3. Spôsob výkonu reklamácie.
Reklamácie sa vybavujú v sídle firmy A.N.S. nie u zákazníka. Zákazník doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný
tovar na adresu L. N. TOLSTÉHO č.21 Prievidza. Tovar musí byť v pôvodnom obale (alebo náhradnom aby nedošlo k
poškodeniu pri preprave) v úplnom stave vrátane príručiek, káblov, diskiet a ostatného príslušenstva.

4. Záverečné ustanovenia.
Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť 01. apríla 2006 Pri nesplnení reklamačných podmienok nebude
reklamácia prijatá. Firma A.N.S. si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho
upozornenia.Pri všetkých sťažnostiach a sporoch vyplývajúcich z reklamácii je nutné postupovať podľa Obchodného
zákonníka.

ZjFhY