Legislativa Firma,predajňa

KAMEROVÝ SYSTÉM PRE FIRMU, PREDAJŇU

V prípade ak sa zamestnávateľ rozhodne nainštalovať kamerový systém na pracovisko, je povinný túto skutočnosť prerokovať so zamestnancami alebo so zástupcami zamestnancov a oznámiť im rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia a dobu trvania. Nie je možné inštalovať kamerový systém bez toho aby túto skutočnosť zamestnávateľ neoznámil svojím zamestnancom. Zákon neurčuje zamestnávateľom akou formou má svojich zamestnancov informovať o inštalácii kamerového systému, ale odporúčame túto informáciu poskytnúť formou písomného prehlásenia, ktoré zamestnanci podpíšu. Zamestnávateľ nemôže inštalovať kamerový systém v neprimeranej miere tak aby narúšal súkromie zamestnancov z toho vyplýva, že zamestnávateľ nemôže takýto kamerový systém nainštalovať do priestorov určených na prezliekanie, prípadne na konzumáciu jedál a pod.

Zamestnávateľ si musí splniť nasledovné povinnosti:

Inštalácia kamerového systému je možná buď z dôsledku ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovala v rámci ochrany jeho majetku prípadne bezpečnosti alebo v prípade monitorovania zamestnancov (a to len v prípade prerokovania so zamestnancami alebo ich zástupcami) Informuje svojich zamestnancov (Táto povinnosť vyplýva aj zo Zákonník práce) Kamerový záznam je možné uchovávať maximálne 14 dní. (Po tomto časovom období je nutná likvidácia záznamov) Záznam nie je možné poskytovať druhým či tretím stranám. (Neplatí pre orgány činné v trestnom konaní ako je prokuratúra, okresný úrad či polícia) Prijať také bezpečnostné opatrenia, ktoré zabránia neopravenému kopírovaniu kamerových záznamov napr. na USB kľúč resp. zamedziť prístup neoprávneným osobám manipulovania s kamerovým systémom Treba mať vypracovaný bezpečnostný projekt (Ak nie je možné sledovať kamerové záznamy cez internet takýto projekt nie je nutné mať vypracovaný) Vyplniť evidenčný list a uchovávať ho Vypracovaný záznam o poučení oprávnenej osoby

 

NDg4O