Legislativa bytovky

KAMEROVÝ SYSTÉM URČENÝ PRE BYTOVÝ DOM

V poslednom období sa rozmohli prípady inštalácie kamerového systému v bytových domoch s cieľom monitorovania priestoru pred vstupom do bytového domu, spoločných priestorov a priestoru v kabíne. Takéto monitorovanie je prípustné len v prípade ak je dostatočne odôvodnené. Za opodstatnený dôvod môžeme považovať časté krádeže, vandalizmus a snahu o odhaľovanie protiprávnej činnosti. Inštalácia kamerového systému je možná len po hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov a to len za predpokladu, že sa zhodla nadpolovičná väčšina za inštaláciu kamerového systému.

Spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré si zabezpečilo inštaláciu kamerového systému sa stáva prevádzkovateľom a musí si splniť nasledovné povinnosti:

Označenie vhodným spôsobom monitorovaný priestor. (Napríklad zreteľne umiestneným piktogramom znázorňujúci kameru) Kamerový záznam je možné uchovávať maximálne 14 dní. (Po tomto časovom období je nutná likvidácia záznamov).Záznam nie je možné poskytovať druhým či tretím stranám. (Neplatí pre orgány činné v trestnom konaní ako je prokuratúra, okresný úrad či polícia) Prijať také bezpečnostné opatrenia, ktoré zabránia neopravenému kopírovaniu kamerových záznamov napr. na USB kľúč resp. zamedziť prístup neoprávneným osobám manipulovania s kamerovým systémom Treba mať vypracovaný bezpečnostný projekt (Ak nie je možné sledovať kamerové záznamy cez internet takýto projekt nie je nutné mať vypracovaný) Vyplniť evidenčný list a uchovávať ho. Vypracovaný záznam o poučení oprávnenej osoby

 

N2MxNTM1Y